Sistema d’Informació Geogràfica

S.I.G.

La Diputació de Castelló, en el desenvolupament de les seues competències genera diverses informacions de caràcter espacial. Per a aconseguir que la seua gestió, emmagatzematge, edició i actualització es realitze d'una forma eficient es va optar l'any 2003 per la implementació d'un Sistema d'informació geogràfica, que a hores d'ara ha evolucionat en una completa plataforma que facilita la introducció, transformació i emmagatzematge d'informació geogràfica, així com la seua anàlisi i posterior difusió.

Tot i que el nucli inicial de dades amb què va arrancar aquesta eina el constitueix l'Enquesta d'infraestructura i equipaments locals (EIEL), en l'actualitat gestiona també altres tipologies d'informació: carreteres, inversions...

Així, doncs, des d'aquesta web, per mitjà de l'accés habilitat, pot accedir-se a la galeria d'aplicacions de consulta de la informació geogràfica, que constitueix una ubicació centralitzada per a l'accés als mapes i aplicacions generades per la Diputació de Castelló.

QUÈ ÉS

Un sistema d’informació consisteix en la unió de dades sobre certs aspectes del món real i eines informàtiques per a la seua anàlisi, amb uns objectius concrets, normalment orientats a facilitar la presa de decisions. En el cas dels Sistemes d’Informació Geogràfica (S.I.G.) s’assumeix que les dades estan georeferenciades mitjançant coordenades espacials, és a dir, treballen amb informació geogràfica. Un S.I.G. permet descompondre la realitat en distints temes, capes o estrats d’informació de la zona que es desitja estudiar: relleu, litologia, carreteres, límits administratius… així com relacionar aquestes capes entre si conferint al sistema gran capacitat d’anàlisi. Informació que conté:


  • Bases de dades espacials o cartografia en què el territori es codifica mitjançant uns models de dades específiques que transformen la realitat en una representació simplificada. 

  • Bases de dades temàtiques la vinculació de les quals amb la base de dades cartogràfiques permet assignar a cada punt, línia o àrea del territori uns valors temàtics. 

Usa las teclas izquierda y derecha para navegar entre pestañas.
  • Dotar a la Diputació Provincial de Castelló d’un únic sistema informàtic de tractament de la informació (gràfica i alfanumèrica) generada o gestionada per distints departaments d’aquesta, implantat inicialment a l’Oficina Tècnica. 
  • Unir esforços, disminuir costos i tractar d’una forma global l’espai urbà, atés que l’àmbit d’actuació de l’EIEL són els espais públics dels distints municipis de la província, mentre que l’àmbit del Cadastre són els espais privats d’aquests, complementant-se ambdós i formant el continu urbà. 
  • Disposar d’un instrument informàtic que permeta emmagatzemar i tractar tota la cartografia digital corresponent a la província de Castelló, tant la realitzada per la mateixa Diputació com la facilitada per altres organismes, com ara la Gerència Territorial del Cadastre o l’Institut Cartogràfic Valencià. 
  • Posar a disposició dels ajuntaments tota la informació generada pels dos serveis per a la seua consulta d’una forma àgil i còmoda, de manera que aquests puguen, al seu torn, donar un millor i mes actualizat servei al ciutadà.

La base cartogràfica empleada per la Diputació de Castelló en el tractament de la informació geogràfica és principalment la col·lecció d'ortofotografies aèries digitals del PNOA, tot i que pot accedir-se a bases cartogràfiques vectorials i serveis WMS.

En el següent document es relacionen els principals serveis web de cartografia i descàrrega de cartografia existents en l'actualitat en la xarxa.


DESCARREGAR

La informació geogràfica que gestiona la Diputació de Castelló a través de la plataforma SIG es classifica en les següents àrees temàtiques:

  • Infraestructures municipals: abastiment i distribució d'aigua potable, clavegueram, enllumenat públic, equipaments municipals...aquest bloc constitueix l'EIEL.
  • Vies de comunicació: carreteres.
  • Informació hidrogeològica: per mitjà de l'ampliació del model de l'EIEL.
  • Inversions municipals

S.I.G. de la Diputació de Castelló
Noves Dependències
Av. de la Vall d’Uixò, 25
12004 Castelló
Tfn. 964359600
sig@dipcas.es