Política de privacitat

 1. INTRODUCCIÓ

La visita al portal d'Internet de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló (d'ara endavant, Diputació de Castelló), s'efectua, inicialment, en forma anònima.

Només per a poder accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic, els usuaris i les usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament de la Diputació de Castelló i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament, de conformitat, principalment, amb la regulació establida pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

El portal del qual és titular la Diputació de Castelló conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la Diputació de Castelló. A l'accedir a tals llocs web vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per Internet vosté pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

 1. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA SALVAGUARDA DE LA PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

A continuació, la Diputació de Castelló informa, de manera general, sobre la salvaguarda de la privacitat i de la protecció de les dades de caràcter personal aplicada a les activitats de tractament que efectua a nivell del portal, així com per altres mitjans:

  1. Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

La Diputació de Castelló és qui té la condició de responsable de tractament, estant assessorada i supervisada pel nostre delegat/da de protecció de dades dpd@dipcas.es.

  1. Ancla¿Per a què tractem les seues dades personals?

Les dades que se'ns faciliten, així com qualssevol altres generades durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, els podem tractar per a distintes finalitats en funció dels serveis públics que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demanats /o prestats per la Diputació de Castelló.

Si és el cas, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cada una de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

En tot cas, pot consultar el registre d'activitats de tractament de dades de caràcter personal que efectua la Diputació de Castelló, a fi de poder saber els usos o finalitats concretes de cada tractament de dades personals: Registre d'activitats del tractament.

  1. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir què fonamenta o habilita el que puguem tractar les seues dades personals? 

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seues dades pot ser diversa: (i) normalment, en el sector públic, la legitimació resideix en la necessitat de compliment d'una obligació legal, d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de les competències o poders públics atorgats a la Diputació de Castelló; (ii) i, si és el cas, l'execució d'un contracte del què vosté siga part, en condició de contractista o adjudicatari, com el consentiment que, si és el cas, puga haver-se requerit per al tractament de les seues dades personals.

En tot cas, per a saber quina és la base/s jurídica/ques que legitima/en el tractament de les seues dades personals, pot consultar més informació en el registre d'activitats del tractament.

L'aportació de les dades que sol·licitem és obligatòria perquè són imprescindibles per a atendre la seua petició o prestar els nostres serveis; si no ens els facilita, no podrem portar-la endavant o prestar-los.

En el cas que el tractament es base en el seu consentiment, aquest s'entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se la dita aportació un acte afirmatiu clar per la seua banda, que manifesta el dit consentiment.


En el cas que comunique dades personals d'altres persones físiques ha de respectar la seua privacitat. Només el seu titular pot autoritzar el tractament de les seues dades personals. Vosté estarà legitimat a tractar les dades personals d'altres persones físiques, en el cas que actue en qualitat de representant legal o voluntari o, en el cas que, en coneixement d’elles, es transmeten per a la denúncia o reivindicació de drets enfront d’elles.


La publicació de dades de tercers sense el seu consentiment pot infringir, a més de la normativa sobre protecció de dades, la relativa al dret a l'honor, a la intimitat o a la pròpia imatge de dits tercers.


  1. Per quant temps conservem les seues dades personals?


En general, les dades personals que se'ns faciliten les conservarem per a mantindre un historial d'atenció i gestionar els nostres serveis de forma eficient i mentre la persona interessada no sol·licite la seua supressió. Inclús sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d'aquestos supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per la nostra part i/o l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.

En tot cas, pot obtindre més informació, en funció de l'activitat de tractament de dades personals de què es tracte, en el nostre registre d'activitats del tractament.


  1. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seues dades personals?

Les dades que ens proporciona podran ser cedides o comunicades a entitats, públiques o privades, a les què fóra obligatori o necessari la transmissió per a la consecució de finalitats determinades i legítimes.

En tot cas, pot obtindre més informació dels que poden ser destinataris o cessionaris, en funció de l’activitat de tractament de dades personals que es tracte, en el nostre registre d'activitats del tractament.

  1. Seguretat de les dades personals.

De conformitat amb la disposició addicional primera de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, adoptades per la Diputació de Castelló i destinades per a salvaguardar la confidencialitat i protecció de les dades personals, evitant la seua pèrdua, alteració o accés no autoritzat, són les establides en l'annex II del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica (ENS).

  1. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?


Per a exercitar els seus drets en protecció de dades podrà formular una sol·licitud davant de qualsevol dels punts de registre d'entrada de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló, en línia a través de la seu electrònica, així com en l'adreça de correu electrònic dpd@dipcas.es. En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquestos drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI/NIF o document identificatiu equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la seua representació i document identificatiu. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant el nostre delegat de protecció de dades (dpd@dipcas.es) o, si és el cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

A continuació, s'aporta més informació sobre l'exercici dels seus drets en protecció de dades:

 1. Quins són els meus drets?

 2. Qui pot exercitar aquestos drets davant la Diputació de Castelló?

 3. Com i on puc exercitar aquestos drets?

 4. Informació complementària 1. Quins són els meus drets?

La normativa de protecció de dades permet que puga exercir davant del responsable del tractament, la Diputació de Castelló, els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l'oblit”), limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individualitzades, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, d'ara endavant "RGPD") i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD):

Dret d'accés

Vosté té dret a conéixer:

 • Si estem tractant o no dades personals que li afecten.

 • L'origen de les seues dades, si no ens les va proporcionar vosté.

 • Les finalitats del tractament de les seues dades.

 • Les categories de dades que es tracte.

 • Els destinataris o les categories de destinataris a qui es van comunicar o seran comunicades les dades personals.

 • De ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals (o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini).

 • El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

 • Si prenem decisions automatitzades -inclosa l'elaboració de perfils- usant les seues dades personals.Dret de rectificació

Vosté té dret que es rectifiquen les seues dades personals:

 • Completant-les, si aquestes estigueren incompletes.

 • Actualitzant-les o rectificant-les, si per qualsevol motiu ja no resultaren d’acord a la realitat vigent o foren inexactes.

 • Per mitjà de l'exercici del dret de rectificació, garantirem que totes les seues dades personals siguen precises i completesDret de supressió

 • Vosté té dret que es suprimesquen les seues dades personals quan es done alguna de les condicions següents:

 • Les dites dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les què van ser arreplegades o tractades.

 • Vosté retire el consentiment en què basem el tractament de les seues dades i aquest no es puga emparar en una altra base de legitimació.

 • Vosté haja exercitat amb èxit el dret d'oposició al tractament de les seues dades.

 • Les dades personals hagen estat tractades il·lícitament.Dret a la limitació del tractament

Vosté tindrà dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades personals (és a dir, que les conservem sense utilitzar-les per a les finalitats previstes) sempre que es complesca alguna de les condicions següents:

 • Vosté sol·licite la rectificació de les seues dades personals, durant un termini que permeta a la Diputació de Castelló com a responsable verificar-hi l'exactitud.

 • El tractament siga il·lícit i vosté s'opose a la supressió de les dades personals, sol·licitant en el seu lloc la limitació del seu ús.

 • Vosté s'haja oposat al tractament mentres es verifica si els motius legítims de la Diputació de Castelló prevalen sobre el seu dret.Dret d'oposició

Vosté tindrà dret a sol·licitar-nos que deixem d'usar les seues dades personals, per exemple, quan crega que les dades personals que tenim sobre vosté puguen ser incorrectes o crega que ja no necessitem usar-les.

 1. Qui pot exercitar aquestos drets davant la Diputació de Castelló?

Vosté en qualitat d'interessat o titular de les dades de caràcter personal, actuant en el seu propi nom i dret.

A través d'una altra persona que actue, degudament acreditada, com a representant legal (Ex. quan els titulars de la pàtria potestat o tutela actuen en nom de persona menor de 14 anys o quan s'actua com a representant legal d'una persona amb diversitat funcional) o voluntari (persona que vosté lliure i voluntàriament haja atorgat poders de representació a aquestos efectes).

 1. Com i on puc exercitar aquestos drets?

Presencial

Pot presentar l'escrit a través del Registre d'Entrada o pot fer-nos arribar la seua sol·licitud per mitjà de correu postal adreçat a la Diputació de Castelló – protecció de dades plaça de les Aules, 7, 12001, Castelló de la Plana.

Per Internet

Pot presentar l'escrit a través del Registre d'Entrada, de la seu electrònica, o a través del nostre delegat/da de protecció de dades: dpd@dipcas.es.

En ambdós casos, deurà:

 • Aportar les dades i informació suficients per a atendre la sol·licitud. A aquestos efectes, podrà utilitzar els models de formulari que posa a la seua disposició l'Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/es/drets-i-deures/coneix-els teus-drets.

 • Firmar l'imprés de manera manuscrita o, si és el cas de disposar de certificat digital reconegut, firmar-lo electrònicament.

 • Adjuntar fotocòpia de DNI, passaport, NIE o un altre document identificatiu equivalent. En cas d'actuar en representació d'un tercer, s'ha d'incloure també còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, així com el document acreditatiu de la representació de l'interessat.

 • Enviar el formulari i documents acreditatius de la seua identitat per qualsevol dels mitjans anteriorment mencionats. 1. Informació complementària

La Diputació de Castelló analitzarà si la petició s'ajusta o no a dret. Comunicarà al peticionari la decisió adoptada, procedint en conseqüència: si és estimatòria, adoptarà les mesures oportunes segons el dret exercit; si és desestimatòria, indicarà el sistema de recursos previstos legalment. En el cas que les sol·licituds siguen manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) la Diputació de Castelló podrà: (i) Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats (ii) Negar-se a actuar.  Per a més informació o aclariment sobre els seus drets en protecció de dades de caràcter personal pot adreçar-se al nostre delegat/da de protecció de dades dpd@dipcas.es.

 1. INFORMACIÓ PARTICULAR SOBRE L'ÚS DE CÀMERES O VIDEOCÀMERES DE VIGILÀNCIA PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ  1. Videovigilància en edificis i instal·lacions

Amb la finalitat de garantir la seguretat de béns, instal·lacions i dependències, així com de les persones, que treballen o hi accedeixen, la Diputació de Castelló informa que ha col·locat càmeres o videocàmeres de vigilància. Es tracta de disposar d'una mesura d'anticipació i prevenció enfront de possibles riscos, perills o infraccions, que afecten persones, béns i instal·lacions.

Les imatges captades pels sistemes de videovigilància són tractats per la Diputació de Castelló com a responsable del tractament.

La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.e) del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, amb base en la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

Les imatges (dades personals) es conservaran durant el termini màxim d'un mes, llevat que hagen de bloquejar-se per a la posada a disposició de les autoritats públiques competents, en cas d'haver captat fets il·lícits o irregulars. Així, les imatges podran ser cedides, si és el cas, a forces i cossos de seguretat, així com a jutjats o tribunals.


Nota.- Per a l'exercici dels drets d'accés o supressió de les imatges de la seua persona [o, si és el cas, del seu representat] haurà d'aportar [a més de la informació esmentada amb anterioritat en relació a l'exercici dels drets] una fotografia actualitzada, a fi de poder ser identificat, si és el cas, en les imatges gravades. Així com, indicar, de la manera més aproximada possible, la data/es, hora/es i lloc/s en els què, suposadament, va ser objecte de gravació.

  1. Gravació dels plens municipals

En l'àmbit de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, ha previst que es puguen gravar les reunions que celebren els òrgans col·legiats (en aquest cas, el Ple), podent el fitxer resultant de la gravació acompanyar l'acta de les sessions. Aquestes gravacions es conserven garantint la integritat i autenticitat de l'esmentat fitxer, així com l'accés a ell per part dels membres de l'òrgan col·legiat.

En aquest cas, la Diputació de Castelló efectua la gravació dels plens amb la finalitat d'ajudar a l'elaboració de l'acta del plenari, mantindre un arxiu històric del desenvolupament de les sessions del Ple i procedir a la difusió o publicació a través de la pàgina web municipal i, si és el cas, xarxes socials.

La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.e) del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, d'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

En el cas que vosté assistesca com a públic a la sessió plenària, la seua imatge pot ser gravada, prevalent l'interés públic de la sessió enfront del dret individual a la intimitat, pròpia imatge i protecció de dades de caràcter personal.

Quedaran garantits els drets fonamentals de les persones, conforme a l'article 18.1 de la Constitució Espanyola (dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge), tal com es troba establit en l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, evitant la gravació i emissió d'aquells assumptes que puguen afectar els drets fonamentals de la ciutadania i, si és el cas, així s'acorde per majoria absoluta. EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ