Totes les oficines d’atenció presencial de la Diputació de Castelló romandran temporalment tancades degut a l'estat d'alarma declarat mitjançant el RD 463/2020
Logo de la Diputació de Castelló

Planificació i Cooperació

Diputat Delegat: Ximo Huguet Lecha

Corporación

Responsable administratiu:
Jose Castillo Montoliu
Teléfono: 964 35 96 18
Correo electrónico: jcastillo@dipcas.es

La Secció de Planificació és un dels pilars del treball de la Diputació Provincial de Castelló.

Des d'este Departament s'impulsen els plans provincials més importants, com el Pla d'Obres i Servicis, precisament un apartat que no ha deixat d'incrementar el seu pressupost per a ampliar el suport de la nostra institució a tots els Ajuntaments. D'este Pla depén l'execució de les principals obres públiques que es desenrotllen en el conjunt dels pobles de Castelló, fonamentalment en els de l'interior.

Així mateix, la Secció de Planificació coordina alguns dels principals plans provincials, no sols per dotació econòmica, sinó també per la transcendència social que representa l'execució d'algunes obres que, sense l'ajuda de la Diputació, no hagueren sigut possibles. Este és el cas del Pla de Depuració, del Pla d'Infraestructures

Hidràuliques o del Pla de Millora d'Accessos a municipis. En definitiva, el treball de la Secció està molt vinculat a tot el que són projectes d'obres i millores d'infraestructures.

PLANS

PLA CASTELLÓ 135 - 2018

Bases (BOP)

Annex V - certificat disponibilitat titularitat terrenys

Annex VII -Model de Justificació mitjançant estats comptables per a entitats públiques- Ajuntaments

SUBVENCIONS PER A INVERSIONS TURÍSTIQUES FINANCERAMENT SOSTENIBLES
(per a Ajuntaments declarats "Municipi Turístic")

Bases (BOP)

Annex VII - Model de justificació mitjançant estats comptables (Ajuntaments)


PLA CASTELLÓ 135 - 2017

Bases (BOP)

Annex VII -Model de Justificació mitjançant estats comptables per a entitats públiques- Ajuntaments


SERVEI D'ACCÉS ELECTRÒNIC (ANTERIOR PLA WIFI-135)

Reglament publicat (BOP 114 - 23 de setembre de 2017)

Annexe I (Formulari de sol·licitud de cada punt d'accés electrònic)*

* aquest/s formulari/s, juntament amb la resta de documentació requerida, s'adjuntarà/an a la INSTÀNCIA GENERAL a través de la Seu Electrònica de la Diputació (http://dipcas.sedelectronica.es/)

separador

Convenis

MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA EN EL CAMÍ DE LA CANÀ

CONVENIO FONDOS FEDER 2018-2019

PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-213

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA

COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DESDE BORRIOL HASTA CASTELLÓN DE LA PLANA

CARRETERA CV-105 DE LA SENIA AL PORT DE TORREMIRÓ POR CASTELL DE CABRES

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN BARRACAS

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN HERBÉS

    ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN MATET

    ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN XODOS

    PROYECTO MODIFICADO Nº1 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERA DE ELS IBARSOS A CULLA

    LOCAL MUNICIPAL MULTIUSOS EN CANET LO ROIG

    ELECTRIFICACIÓN DE LA EDAR EN TORRECHIVA

    REHABILITACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN CASTILLO DE VILLAMALEFA

    ESTACIÓN DEPURADORA EN FUENTE LA REINA

    ESTACIÓN DEPURADORA EN FUENTES DE AYODAR

    ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN SARRATELLA

    ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

    REHABILITACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA DE ARGELITA

    separador

    Models

    Certificado de tesorería sobre el pago a contratistas tras cobrar la subvención Descargar

    Declaración Responsable de Compromiso de Divulgación de la Colaboración de la Diputación Descargar

    Declaración Responsable sobre el Cumplimiento de Obligaciones con la Seguridad Social Descargar

    Declaración Responsable sobre el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias Descargar

    Formulario Datos del Acreedor Descargar

    Declaración Responsable sobre no estar incluído en prohibición para ser beneficiario subvenciones Descargar 

    Declaración Responsable sobre Peticiónde Subvenciones para el mismo Fin Descargar

    Declaracion Responsable sobre el cumplimiento de Obligaciones Tributarias y Seg Social Descargar

    separador

    Legislació

    Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

    Descargar

    Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

    Descargar

    Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores, del agua, la energía, los transportes y los servicios postales

    Descargar

    Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

    Descargar    Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

    Descargar

    ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.

    Descargar

    Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

    Descargar