Planificació i Cooperació

Diputat Delegat: Héctor Folgado Miravet

Corporación

Responsable administratiu:
Jose Castillo Montoliu
Teléfono: 964 35 96 18
Correo electrónico: jcastillo@dipcas.es

La Secció de Planificació és un dels pilars del treball de la Diputació Provincial de Castelló.

Des d'este Departament s'impulsen els plans provincials més importants, com el Pla d'Obres i Servicis, precisament un apartat que no ha deixat d'incrementar el seu pressupost per a ampliar el suport de la nostra institució a tots els Ajuntaments. D'este Pla depén l'execució de les principals obres públiques que es desenrotllen en el conjunt dels pobles de Castelló, fonamentalment en els de l'interior.

Així mateix, la Secció de Planificació coordina alguns dels principals plans provincials, no sols per dotació econòmica, sinó també per la transcendència social que representa l'execució d'algunes obres que, sense l'ajuda de la Diputació, no hagueren sigut possibles. Este és el cas del Pla de Depuració, del Pla d'Infraestructures

Hidràuliques o del Pla de Millora d'Accessos a municipis. En definitiva, el treball de la Secció està molt vinculat a tot el que són projectes d'obres i millores d'infraestructures.

PLANS

CONVENIS

MILLORA DEL PAVIMENT DE LA CV-1486 EN EL TÉRME MUNICIPAL DE CABANES FASE I Y FASE II

AMPLIACIÓ ESTACIÓ DEPURADORA A FORCALL

PROYECTO DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DESDE BALLESTAR A LA ESTACIÓN DEPURADORA DE POBLA DE BENIFASSÀ

PROYECTO DE CONEXIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CONSORCIO DE AGUAS PLA DE L'ARC CON EL MUNICIPIO DE LA POBLA TORNESA DESDE VILAFAMÉS

PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA DE LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VISTABELLA DEL MAESTRAT

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE LA PLAYA DE XILXES A LA EDAR MUNICIPAL

MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA EN EL CAMÍ DE LA CANÀ

CONVENIO FONDOS FEDER 2018-2019

PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-213

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-120 DESDE LA MATA

COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DESDE BORRIOL HASTA CASTELLÓN DE LA PLANA

CARRETERA CV-105 DE LA SENIA AL PORT DE TORREMIRÓ POR CASTELL DE CABRES


ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN BARRACAS

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN HERBÉS

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN MATET

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN XODOS

PROYECTO MODIFICADO Nº1 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERA DE ELS IBARSOS A CULLA

LOCAL MUNICIPAL MULTIUSOS EN CANET LO ROIG

ELECTRIFICACIÓN DE LA EDAR EN TORRECHIVA

REHABILITACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN CASTILLO DE VILLAMALEFA

ESTACIÓN DEPURADORA EN FUENTE LA REINA

ESTACIÓN DEPURADORA EN FUENTES DE AYODAR

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN SARRATELLA

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN VILLANUEVA DE VIVER

REHABILITACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA DE ARGELITA

PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESPRENDIMIENTO DE BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD EXISTENTE EN EL PK.4+500 DE LA CARRETERA CV-175 DE CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO

ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES SITUADOS ENTRE LOS PK 23+100 Y PK 23+500 DE LA CARRETERA CV-207 DE BARRACAS A PUEBLA DE ARENOSO.


MODELS

Certificado de tesorería sobre el pago a contratistas tras cobrar la subvención Descargar

Declaración Responsable de Compromiso de Divulgación de la Colaboración de la Diputación Descargar

Declaración Responsable sobre el Cumplimiento de Obligaciones con la Seguridad Social Descargar

Declaración Responsable sobre el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias Descargar


Formulario Datos del Acreedor Descargar

Declaración Responsable sobre no estar incluído en prohibición para ser beneficiario subvenciones Descargar 

Declaración Responsable sobre Peticiónde Subvenciones para el mismo Fin Descargar

Declaracion Responsable sobre el cumplimiento de Obligaciones Tributarias y Seg Social Descargar


LEGISLACIÓ

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Descargar

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Descargar

Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores, del agua, la energía, los transportes y los servicios postales

Descargar

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Descargar


Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Descargar

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN.

Descargar

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Descargar


SUBVENCIONS MINISTERI POLÍTICA TERRITORIAL