Totes les oficines d’atenció presencial de la Diputació de Castelló romandran temporalment tancades degut a l'estat d'alarma declarat mitjançant el RD 463/2020
Logo de la Diputació de Castelló

Factura Electrònica

LEGISLACIÓ APLICABLE:

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 

OBLIGACIÓ DE PRESENTAR LA FACTURA ELECTRÒNICA:

Societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats de l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 

ON PRESENTAR LA FACTURA ELECTRÒNICA:

La Diputació Provincial de Castelló està adherida a FACe, punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració general de l’Estat.

CODIS:

Els codis dels òrgans competents en la tramitació de la factura, així com de l’òrgan que té atribuïda la funció de comptabilitat són:

NomCodiÒrgan
OFICINA COMPTABLE (OC):       L02000012            Diputació Provincial de Castelló
ÒRGAN GESTOR (OG):       L02000012            Diputació Provincial de Castelló
UNITAT TRAMITADORA (UT):       L02000012            INTERVENCIÓ-FACTURES

INFORMACIÓ NECESSÀRIA A INCLOURE EN LA FACTURA:

A més de tots els camps obligatoris, en el camp de la referència, s’ha de fer constar el núm. d’expedient de contractació del qual derive la factura, si s’escau.