Logo de la Diputació de Castelló

Avís Legal

1. Introducció.


A través del present, l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, informa de les condicions i termes generals que regulen l'accés, navegació i ús del portal d'Internet d'Excma. Diputació Provincial de Castelló. En particular, informa i regula l'accés i ús dels següents llocs web:

Portal d'Internet
De conformitat amb l'article 39 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, s'entén per portal d'Internet el punt d'accés electrònic, en aquest cas [ http://www.dipcas.es/ | www.dipcas.es ] (així com, qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils) la titularitat del qual correspon, en aquest cas, a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, la qual permet l'accés a través d'Internet a la informació publicada i a la Seu Electrònica [https://dipcas.sedelectronica.es/ | https://dipcas.sedelectronica.es ]

Seu Electrònica
De conformitat amb l'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en la direcció (URL) [ https://dipcas.seuelectronica.es/ | https://dipcas.seuelectronica.es ] , s'ha ubicat en Internet la seu electrònica de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.
La seu electrònica de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló és l'adreça electrònica disponible a través de la qual la ciutadania accedeix a la informació i als serveis i tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de les quals, gestió i administració correspon a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, en l'exercici de les seues competències.


La Seu Electrònica és, en general, de lliure accés i no exigeix la prèvia subscripció o registre de la persona usuària. Tanmateix, per raons de seguretat i de privacitat, l'accés a algunes àrees i serveis de la seu electrònica poden estar subjectes a condicions específiques d'autenticació que queden establides en la informació de detall corresponent a cada servei en particular.


Aquesta Seu Electrònica permet realitzar actuacions, procediments i serveis que necessiten l'accés electrònic a través d'Internet de la ciutadania als serveis públics de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, de forma segura, eficaç i amb l'accessibilitat i qualitat requerides.
És per açò que, es recomana que abans d'iniciar la navegació, llija atentament el present ‘avís legal’.


2. Caràcter de la informació publicada en el portal


Les informacions oferides mitjançant aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.


L'Excma. Diputació Provincial de Castelló, procura que aquesta informació siga exacta i precisa, i procedeix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. Amb tot, l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació continguda en el portal pot ser modificada i actualitzada per l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, sense necessitat d'avís previ, tant quant al seu contingut com al seu disseny i presentació.
La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que s'hi apliquen.


Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través d’ell no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagen de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l'única legalment vàlida.


L'Excma. Diputació Provincial de Castelló, procura que la informació siga exacta i precisa, i procedirà a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecte. L'Excma. Diputació Provincial de Castelló, no pot garantir la inexistència d'errors, ni que el contingut de la informació es trobe, permanentment, actualitzat.


3. Condicions i termes generals d'ús del portal


Per l'accés, navegació pel portal d'Internet de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló i/o per la utilització dels serveis hi inclosos, vosté adquireix la condició de persona usuària, sense reserves de cap classe, a totes i cada una de les presents condicions i termes generals d'ús i de les condicions particulars, que, si és el cas regesquen, la prestació dels serveis que es disposaren en el lloc web, sense perjudici de l'atenció i compliment per part de la persona usuària de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des de www.dipcas.es, de les quals no respon l'Excma. Diputació Provincial de Castelló
L'Excma. Diputació Provincial de Castelló podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les condicions i termes generals d'ús, així com les condicions particulars, que s'establiren.
En tot cas, la persona usuària es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, ofereix a través del portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador:
(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
(II) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del portal, qualsevol informació o material que, explícitament o implícita, fóra difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d'apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de totes maneres atempte contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de terceres persones i, en general, contra els drets humans.
(III) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent-hi la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d'accés de terceres persones o de qualsevol altra forma.
En conseqüència, la persona usuària no podrà intentar accedir i, si és el cas, utilitzar les claus d'altres persones usuàries i modificar o manipular els seus missatges.
(IV) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el seu funcionament normal.
(V) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics l'Excma. Diputació Provincial de Castelló o qualssevol tercers.
(VI) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal qualsevol contingut que infringesca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no tinguera, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de terceres persones.
(VII) No utilitzar els serveis oferits en el portal amb l'objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.
En cas de contravindre les condicions anteriors, l'Excma. Diputació Provincial de Castelló es reserva la facultat i estarà legitimada per a bloquejar, suspendre o retirar, de forma immediata i sense previ avís, l'accés i ús del portal i, si és el cas, per a retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja ho realitze al seu exclusiu criteri, a petició de tercera persona afectada o d'autoritat competent.


4. Responsabilitat


L'Excma. Diputació Provincial de Castelló, no es fa responsable dels danys i perjudicis que es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador:
(I) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics de les persones usuàries, motivades per causes alienes a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, que impedesquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel sistema.
(II) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics.
(III) Que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.
(IV) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, degudes a la persona usuària, a terceres persones o a supòsits de força major.
(V) El portal de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló pot contindre enllaços a les seus electròniques d'altres administracions públiques o a pàgines web d'altres òrgans, empreses o institucions, amb l'objectiu de facilitar a la ciutadania la busca d'informació i recursos a través d'Internet. No obstant això, les dites pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, l'Excma. Diputació Provincial de Castelló no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se del seu accés o ús. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s'abandona o no el portal de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló. En tot cas, en eixir de la direcció [ https://dipcas.seuelectronica.es/ | https://dipcas.seuelectronica.es ], la informació o els serveis a què s'accedesca queden fora de l'àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló


5. Propietat intel·lectual i industrial


El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts arreplegats al llarg de tot el portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.


El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, queda totalment prohibida llevat que medie autorització expressa de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló


La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquesta seu, atorgada a la persona usuària, es limita a la descàrrega del dit contingut i al seu ús privat. De conformitat amb l'article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals: (a) Que el contingut de la informació no siga alterat.(b) Que no es desnaturalitze el sentit de la informació (c) Que se cite la font i (d) Que es mencione la data de l'última actualització.