Castelló Sénior

TEMPORADA 2024-2025

Període d'inscripció des del 3 d'abril al 3 de maig de 2024 NOVETAT


Aquesta temporada 2024/2025 l'adjudicació de places es prioritzarà per la persona titular de la sol·licitud amb major edat.


NOTA IMPORTANT

La concessió d'aquesta ajuda en espècie computarà com a increment patrimonial en la declaració de la renda tant de la persona sol·licitant com dels seus acompanyants.

Qué es Castelló Senior

​El Programa de Vacances per a Majors “Castelló Sènior” té per objecte subvencionar parcialment a les persones majors residents a la província de Castelló el cost de paquets vacacionals en els exercicis 2024 i 2025, amb activitats dissenyades per a fomentar l'envelliment actiu de les persones i la desestacionalització de les empreses turístiques.

Usa las teclas izquierda y derecha para navegar entre pestañas.

El Programa de Vacances a la Costa de Castelló” comprén l'estada durant 6 dies/5 nits en hotels/apartahotels situats a la zona costanera de la província de Castelló, amb entrada diumenge i eixida divendres, en règim de pensió completa, un mínim de dues excursions de mig dia a recursos turístics o municipis de la província de Castelló, i inclou el transport des de la capital de la província de Castelló.

Els torns vacacionals per al “Programa de Vacances a la Costa de Castelló” es desenvoluparan del 15 de setembre al 13 de desembre de 2024, i del 12 de gener al 13 de juny de 2025. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització.

CASTELLÓ SÈNIOR PROGRAMA DE VACANCES A LA COSTA DE CASTELLÓ 2024-2025


Les “Rutes del Patrimoni Històric, Cultural i Natural” es realitzaran durant 3 dies/2 nits durant els dies laborables, que inclouen l'estada en hotels/apartahotels situats a municipis de l'interior de la província de Castelló, en règim de mitja pensió. Els esmorzars es realitzaran en restaurants de qualitat mitjana a les localitats on es realitzen les visites, incloent tant el transport des de la capital de la província de Castelló, com els desplaçaments que hagen de produir-se durant els dies que dura la ruta.

Els torns vacacionals per a les “Rutes del Patrimoni Històric, Cultural i Natural” es desenvoluparan del 16 de setembre al 13 de desembre de 2024 i del 10 de gener al 12 de juliol de 2025. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització.

CASTELLÓ SÈNIOR PROGRAMA DE PATRIMONI HISTÒRIC, CULTURAL I NATURAL 2024-2025


El Programa Estades en Balnearis” comprén l'estada de 6 dies/5 nits en hotels/apartahotels situats a la província de Castelló en el mateix municipi que el balneari de destí en règim de pensió completa, tres tractaments diaris mínims en balnearis d'aigües mineromedicinals de la província de Castelló i inclou el transport des de la capital de la província de Castelló.

Els torns vacacionals per a les “Estades en Balnearis” es desenvoluparan del 16 de setembre al 15 de desembre de 2024 i del 10 de gener al 15 de juliol de 2025. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització.

CASTELLÓ SÈNIOR PROGRAMA DE BALNEARIS 2024-2025


PREU DE LES PLACES

El Patronat Provincial de Turisme de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló contribuirà a finançar part del cost dels viatges a través de subvencions “en espècie”.

El preu de les places a càrrec de les persones beneficiàries serà dels següents imports, IVA inclòs, segons el paquet vacacional seleccionat:

 • 100 € (IVA Inclòs) per la plaça per al "Programa de vacances a la Costa de Castelló". Tot inclòs.​
 • 60 € (IVA Inclòs) per plaça per a les “Rutes de Patrimoni Històric, Cultural i Natural”. Tot inclòs.
 • 120 € (IVA Inclòs) per plaça per a les “Estades en Balnearis”. 


La quantia de la subvenció a càrrec del Patronat serà pels següents imports (IVA inclòs):

 • 113,40 € per plaça del “Programa de Vacances a la Costa de Castelló”.
 • 144,60 € per places de les “Rutes de Patrimoni Històric, Cultural i Natural”.
 • 239,70 € per plaça de “Estades en Balnearis”.


Fiscalitat:

La concessió d'aquesta ajuda en espècie computa com a increment patrimonial en la declaració de la renda, tant de la persona beneficiària com dels seus acompanyants.

MÉS INFORMACIÓ: Consulte les bases del programa

Podran ser beneficiàries de places en el programa de vacances per a majors “CASTELLÓ SÈNIOR”, les persones que complesquen els següents requisits:

 1. Presentar la sol·licitud dins del termini establit.
 2. Persones majors de 55 anys pensionistes del Sistema de Seguretat Social o classes passives, pel concepte de jubilació, viduïtat o d'altres pensions, a data 31 de desembre de l'any 2023.
 3. Estar empadronats/es en algun dels municipis de la província de Castelló, amb anterioritat al 31 de desembre de 2023.
 4. Poder valdre's per si mateixos/es; no patir malaltia infectocontagiosa i no patir trastorns mentals o alteracions del comportament que puguen alterar la normal convivència.
 5. Els/les cònjuges de les persones sol·licitants que complesquen els requisits 3 i 4.
 6. També podran ser persones beneficiàries del programa un/a fill/a a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45%, sempre que el viatge el realitze amb els seus pares i ocupe un llit supletori en la mateixa habitació de l'hotel, i l'atenció requerida en l'estada puga ser dispensada pels pares o tutors al càrrec dels quals viatja.
 7. Haver estat acreditat pel Patronat Provincial de Turisme com a persona beneficiària d'aquest programa, segons les presents bases reguladores.
 8. Efectuar el pagament del preu establit.

No podran tindre la condició de beneficiàries les persones o entitats en les què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara endavant LGS).

NOVA TEMPORADA 2024/2025. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 3 D'ABRIL AL 3 DE MAIG DE 2024.

LES SOL·LICITUDS ES FORMULARAN PREFERENTMENT A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS O A TRAVÉS DEL SEU ENVIAMENT PER CORREU POSTAL.


FORMULARI SOL·LICITUD CASTELLÓ SÈNIOR 2024-2025

MITJANS ELECTRÒNICS:

A través de la

seu electrònica del Patronat Provincial de Turisme de Castelló, mitjançant accés amb CERTIFICAT DIGITAL DE LA PERSONA SOL·LICITANT, omplint-se la sol·licitud electrònica i quedant realitzada la presentació en Registre per mitjans telemàtics.

Cas d'actuar per mitjà de representant, es podrà realitzar la presentació telemàtica mitjançant CERTIFICAT DIGITAL DEL REPRESENTANT, i en aquest cas serà necessari fer constar aquesta circumstància triant l'opció a l'inici del formulari electrònic, HAVENT D'ANNEXAR EL DOCUMENT QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓ (firmat per la persona representada) i consignant les dades de la persona a la qual representa en els camps habilitats a l’efecte. En aquest cas, S'HAURÀ D'APORTAR OBLIGATÒRIAMENT EL FORMULARI DE SOL·LICITUD OMPLIT I FIRMAT PER LA/LES PERSONA/ES SOL·LICITANTS (no per la persona representant) en l'apartat "documents addicionals".


CORREU POSTAL:

Els impresos de sol·licitud es podran descarregar en la pàgina web www.dipcas.es. Una vegada omplida i firmada la sol·licitud s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga posar-hi el segell amb la data de presentació en la mateixa sol·licitud. Aniran adreçades a la següent adreça:

    PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ
    Av. de la Vall d'Uixó, 25
    12004 CASTELLÓ DE LA PLANA


MÉS INFORMACIÓ

PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ

 • Telèfon de contacte: 964 359 883.
 • Correu electrònic: turismedecastello@dipcas.es
 • Horari d'atenció: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.
 • En pàgina web de la Diputació, www.dipcas.es