Castelló Sénior

TEMPORADA 2023-2024 TERMINI SOL·LICITUDS TANCATNOVETAT

Aquesta temporada 2023/2024 s'assignaran les places per sorteig, per la qual cosa no influeix l'ordre de presentació de les sol·licituds

RESULTAT SORTEIG DIA D'INICI PER A LA CONCESSIÓ PLACES DEL PROGRAMA "CASTELLÓ SÈNIOR", TEMPORADA 2023/2024


NOTA IMPORTANT

La concessió d'aquesta ajuda en espècie computarà com a increment patrimonial en la declaració de la renda de la persona sol·licitant. En el cas de viatjar amb acompanyant se li incrementarà també amb el cost d'aquest viatge al beneficiari titular

Qué es Castelló Senior

El Programa de Vacances per a Majors “Castelló Sènior” té per objecte subvencionar parcialment les persones majors residents a la província de Castelló el cost de paquets vacacionals en els exercicis 2022 i 2023, amb activitats dissenyades per al desenvolupament personal i la possibilitat de conéixer diferents recursos turístics de la província de Castelló.  Els torns vacacionals per al “Programa de Vacances en la Costa de Castelló” es desenvoluparan del 17 de setembre al 15 de desembre de 2023, i del 14 de gener al 7 de juny de 2024. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització.

Usa las teclas izquierda y derecha para navegar entre pestañas.

Programa de Vacances en la Costa de Castelló:

El “Programa de Vacances en la Costa de Castelló” comprén l'estada durant 6 dies/5 nits en hotels/*apartahoteles situats en la zona costanera de la província de Castelló, amb entrada diumenge i eixida divendres, en règim de pensió completa, un mínim de dues excursions de mig dia a recursos turístics o municipis de la província de Castelló, i inclou el transport des de la capital de la província de Castelló.

Els torns vacacionals per al “Programa de Vacances en la Costa de Castelló” es desenvoluparan del 17 de setembre al 15 de desembre de 2023, i del 14 de gener al 7 de juny de 2024. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització.

CASTELLÓ SENIOR PROGRAMA DE VACANCES A LA COSTA DE CASTELLÓ 2023-2024


Rutes del Patrimoni Històric, Cultural i Natural:


Les “Rutes de Patrimoni Històric, Cultural i Natural” es realitzaran durant 3 dies/2 nits durant els dies laborables, que inclouen l'estada en hotels/*apartahoteles situats en municipis de l'interior de la província de Castelló, en règim de mitja pensió. Els esmorzars es realitzaran en restaurants de qualitat mitjana en les localitats on es realitzen les visites, incloent tant el transport des de la capital de la província de Castelló, com els desplaçaments que hagen de produir-se durant els dies que dura la ruta.

Els torns vacacionals per a les “Rutes de Patrimoni Històric, Cultural i Natural” es desenvoluparan del 18 de setembre al 15 de desembre de 2023 i del 15 de gener al 12 de juliol de 2024. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització.

CASTELLÓ SENIOR PROGRAMA DEL PATRIMONI HISTÒRIC, CULTURAL I NATURAL 2023-2024


Estada en Balnearis:

El Programa de “Estades en Balnearis” comprén l'estada de 6 dies/5 nits en hotels/*apartahoteles situats a la província de Castelló en el mateix municipi que el Balneari de destí en règim de pensió completa, tres tractaments diaris mínims en Balnearis d'aigües miner-medicinals de la província de Castelló i inclou el transport des de la capital de la província de Castelló.

Els torns vacacionals per a les “Estades en Balnearis” es desenvoluparan del 18 de setembre al 17 de desembre de 2023 i del 15 de gener al 14 de juLIOL de 2024. S'exceptua el període de Setmana Santa dins del marc de la política de desestacionalització.

CASTELLÓ SENIOR PROGRAMA DE BALNEARIS 2023-2024


PREU DE LES PLACES

El Patronat Provincial de Turisme de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló contribuirà a finançar part del cost dels viatges a través de subvencions “en espècie”, sent a càrrec de les persones beneficiàries els següents imports, segons el programa seleccionat: 

 •  100 € (IVA inclòs) per plaça per al “Programa de Vacances a la Costa de Castelló”.  Tot inclòs.

 •  60 € (IVA inclòs) per plaça per a les “Rutes del Patrimoni Històric, Cultural i Natural”. Tot inclòs

 •  120 € (IVA inclòs) per plaça per a les “Estades en balnearis. 

      La quantia de la subvenció a càrrec del Patronat serà per següents imports (IVA inclòs)

 •      113,40 € per plaça per al “Programa de Vacances en la Costa de Castelló”.
 •      144,60 € per plaça per a les “Rutes de Patrimoni Històric, Cultural i Natural”.
 •      239,70 € per plaça per a les “Estades en Balnearis”.

Fiscalitat: 
La concessió d'aquesta ajuda en espècie computa com a increment patrimonial en la declaració de la renda de la persona beneficiària. En el cas de viatjar amb acompanyant se li incrementarà també amb el cost d'aquest viatge al beneficiari titular. 

MÉS INFORMACIÓ: Consulte les bases del programa

Podran sol·licitar plaça en el programa de vacances per a majors , les persones que complisquen els següents requisits:

 1.  Presentar la sol·licitud dins del termini establit.
 2.  Persones majors de 55 anys pensionistes del Sistema de Seguretat Social o classes passives, pel concepte de jubilació, viduïtat o d'altres pensions, a data 31 de desembre de l'any 2022. Així mateix, aquests podran sol·licitar plaça per als seus acompanyants sempre que siguen:
      • Cònjuges de les persones sol·licitants que complisquen els requisits 3 i 4.
      • Un fill/a a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45%, sempre que el viatge el realitze amb els seus pares i ocupe un llit supletori en la mateixa habitació de l'hotel, i l'atenció requerida en l'estada puga ser dispensada pels pares o tutors al càrrec dels quals viatja.
 3.  Estar empadronats en algun dels municipis de la província de Castelló, amb anterioritat al 31 de desembre de 2022.
 4.  Poder valdre's per si mateixos; no patir malaltia infectocontagiosa i no patir trastorns mentals o alteracions del comportament que puguen alterar la normal convivència.
 5.  Haver sigut acreditat pel Patronat Provincial de Turisme com a beneficiari d'aquest programa, segons les presents bases reguladores.
 6.  Efectuar el pagament del preu establit.
NOVA TEMPORADA 2023/2024. PREVISTA OBERTURA TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS A PARTIR DEL 12 D'ABRIL DE 2023

Les sol·licituds es formularan ÚNICAMENT a través de mitjans electrònics o a través el seu enviament per correu postal. NO S'ADMETRAN SOL·LICITUDS DE MANERA PRESENCIAL EN CAP DE LES OFICINES DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ


FORMAT ELECTRÒNIC

A través de la seu electrònica del Patronat Provincial de Turisme de Castelló, mitjançant accés amb CERTIFICAT DIGITAL DE LA PERSONA SOL·LICITANT, emplenant-se la sol·licitud electrònica i quedant realitzada la presentació en Registre per mitjans telemàtics.

En cas d'actuar per mitjà de representant, es podrà realitzar la presentació telemàtica mitjançant CERTIFICAT DIGITAL DEL REPRESENTANT, i en aquest cas serà necessari fer constar aquesta circumstància triant l'opció a l'inici del formulari electrònic, HAVENT D'ANNEXAR EL DOCUMENT QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓ (signat per la persona representada) i consignant les dades de la persona a la qual representa en els camps habilitats a aquest efecte. En aquest cas, S'HAURÀ D'APORTAR OBLIGATÒRIAMENT EL FORMULARI DE SOL·LICITUD EMPLENAT I SIGNAT PER LA/LES PERSONA/S SOL·LICITANTS (no per la persona representant) en l'apartat "documents addicionals".

CORREU POSTAL

Els impresos de sol·licitud es podran descarregar en la pàgina web www.dipcas.es. Una vegada omplida i firmada la sol·licitud s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell amb la data de presentació en la mateixa sol·licitud. Iran dirigides a la direcció següent:

      PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CASTELLÓN
      Avda. Vall d’Uixó, 25
      12004 CASTELLÓ


MÉS INFORMACIÓ
PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ
    • Telèfon de contacte: 964 359 883.
    • Correu electrònic: turismodecastellon@dipcas.es 
    • Horari d'atenció: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.
    • En pàgina web de la Diputació, www.dipcas.es