Sol·licitud Salutació Presidenta (Formulari)

Formulario con el identificador número 12

Una vegada remés aquest formulari, el Gabinet de Comunicació de Presidència de la Diputació de Castelló, li enviarà un correu electrònic amb la corresponent salutació en un termini mínim de 7 dies i màxim de 14. Per favor, en observacions destaque les particularitats més importants de l'event i del municipi. (Regines, Patrons, actes destacats, etc...)

D'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD) les dades per facilitades per vosté seran tractades per l'EXMA. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ (d'ara endavant, la Diputació de Castelló), en qualitat de responsable de tractament, amb la finalitat d'atendre la sol·licitud remesa “Saluda del president”. Delegat de protecció de dades: dpd@dipcas.es.
La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat en el present formulari. Aquest s'entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se com un acte afirmatiu clar per la seua banda, que manifesta el dit consentiment.
Les dades personals es conservaran mentres vosté no revoque el consentiment expressament atorgat. En cas contrari, les dades es conservaran durant el temps necessari per a tramitar i respondre la seua sol·licitud, i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la dita finalitat i del tractament de les dades. No obstant això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, d'investigació científica i històrica o estadístiques.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que puga ser requerit, als efectes de fiscalització de comptes públics, per l'autoritat pública competent. Tanmateix, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, d'investigació científica i històrica o estadístiques.
Les dades personals no seran cedides a tercers. Tanmateix, podran ser comunicades a l'àrea administrativa de la Diputació que resulte necessària per a atendre la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons la llei. Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, si és el cas, oposició. A aquests efectes, podrà presentar un escrit de forma presencial en el Registre d'Entrada de la Diputació: plaça de les Aules, 7, 12001, Castelló de la Plana, o a través de la Seu Electrònica dipcas.seuelectronica.es.
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, en el cas de presentar un escrit de forma presencial haurà de mostrar el NIF o document identificatiu equivalent. En el cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar-hi també document que acredite la representació i document identificatiu d’aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant del delegat/da de protecció de dades dpd@dipcas.es o, si és el cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es ).