Oficina Tècnica

DIPUTADO DELEGADO: HÉCTOR FOLGADO MIRAVET

DIPUTADO DE RESIDUOS: JOAQUÍN JOSÉ LLOPIS CASALS

SERVEI OFICINA TÈCNICA

CAP DEL SERVEI:  D. JOSE FCO. FABRA CASTILLO

Enginyer de Camins, Canals y Ports

Oficina TécnicaCONTACTE:

Administració:  Yolanda Escuder Franch

Tfno:  964359712

mail:  yescuder@dipcas.es

El Servei d'Assistència Tècnica a Municipis va ser creat per a proporcionar assistència tècnica a tots els municipis de la Província, prioritzant als més xicotets, perquè pogueren exercir les funcions que la Llei de Bases de Règim Local els té assignades.

Proporciona assistència tècnica urbanística completa a municipis eximits.

Realitza informes que impliquen exercici d'autoritat per als municipis que ho sol·liciten

Elabora projectes i direccions d'obra en municipis eximits i amb menys capacitat econòmica

Planifica serveis públics de recollida de residus per a municipis que ho requerisquen

Gestiona serveis de recollida de residus en municipis que han cedit l'encàrrec de la seua gestió.

Participa en la gestió dels Consorcis de tractaments de residus formant part, tant de Comissions Tècniques, com a gestió de contractes.

Realitza funcions de supervisió de projectes per als municipis

Participa en formulació i gestió de plans d'inversions municipals gestionats per Diputació.

Intervé en les problemàtiques associades al medi ambient i gestió de plagues (mosquits, simulidos....)

Intervé en la planificació i gestió del patrimoni arquitectònic provincial.


ASSISTÈNCIA TÈCNICA MUNICIPAL

El document "Instrucció per a la petició d' assistencies tècniques" de data 13 d'Abril de 2021, ordena mitjançant protocols els procediments per a demanar assistència tècnica a l'Excma. Diputació de Castelló en la data de la seua publicació, sense perjudici que puga existir norma de rang superior que els altere o modifique. Amb caràcter general l'assistència tècnica municipal de l'Excma. Diputació es prestarà amb les condicions i termes que ací es recullen.