La Diputació de Castelló impulsa una inversió sense precedents en Benestar Social amb 10,5 milions d'euros

La Diputació de Castelló impulsa una inversió sense precedents en Benestar Social amb 10,5 milions d'euros
La vicepresidenta de la Diputació de Castelló, Patricia Puerta, en la roda de premsa dels pressupostos de les àrees de Benestar Social, Igualtat i Penyeta Roja.
17 de Gener de 2023

La vicepresidenta Patricia Puerta reitera l'aposta ferma de la institució provincial amb millorar els serveis i la qualitat de vida de les persones

La vicepresidenta de la Diputació de Castelló i diputada provincial, Patricia Puerta, han presentat hui els pressupostos #MésCastelló de l'àrea de Benestar Social per a 2023 que suposen una inversió sense precedents en arribar als 10,5 milions d'euros.

Referent a això, Puerta ha assenyalat que aquests comptes “són un exemple més i materialitza la nostra aposta ferma amb millorar els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la nostra província”. Així mateix, la vicepresidenta ha afegit que són uns comptes “amb una prioritat molt clara, les persones. Creiem que comptem amb el millor pressupost per al moment que vivim: realista, rigorós i compromés amb l'interior».

A més, Puerta ha assenyalat que al pressupost de Benestar Social també s'afigen 9,8 milions d'euros per al complex soci-educatiu Penyeta Roja –que inclou 1,5 milions per a la reforma i rehabilitació de l'Institut d'Educació Secundària (IES)--, i més de mig milió d'euros, 623.348,49 euros concretament, per a Igualtat. “La dignificació de les infraestructures educatives i el compromís amb la lluita contra les desigualtats són uns altres dels eixos que considerem fonamentals per a aconseguir una societat més justa i democràtica, i amb aquests pressupostos podrem continuar treballant cap a aquests objectius”, ha assenyalat Puerta.

Cal assenyalar que la Diputació de Castelló ha registrat un increment gradual des de 2019 --coincidint amb l'accés de José Martí a la presidència de la corporació-- en l'àrea de Serveis Socials. En concret, l'últim pressupost aprovat abans de la formació de l'actual equip de govern va ser de tres milions d'euros. En canvi, per a 2023 el pressupost és de 10.510.777,60 euros.

Serveis socials

El caràcter social dels comptes s'evidencia amb la consolidació del finançament dels serveis socials dels municipis amb una població inferior a 10.000 habitants, que s'emporta la meitat del pressupost. Desgranant aquesta partida, la Diputació empra més de 140 professionals (treballadors socials, psicòlegs, educadors socials, assessors jurídics i administratius) i garanteix la prestació d'ajudes d'emergència (253.826,69 euros) i pobresa energètica (120.493,82 euros), així com el servei d'ajuda a domicili (410.075,26 euros), Menjar a Casa (287.050,78 euros) i Major a Casa (35.458,75 euros).

També s'ha pressupostat el servei de 65 Escoles Matineres que atendran més de 2.000 alumnes per un import de 455.520 euros, amb el que també s'amplia aquest servei, ja que en 2019 hi havia 27.

Altres serveis pressupostats són els 97 punts de promoció de l'autonomia personal que atenen 1.200 usuaris (817.792 euros); 25 unitats de conciliació familiar per a municipis de menys de 1.500 habitants que atenen 250 xiquets i xiquetes (525.000 euros); el servei de teleassistència que pretén atendre 900 usuaris amb 200.000 euros (actualment hi ha 304 usuaris); el transport adaptat per a facilitar l'accés de les persones als diferents centres de dia (150.000 euros, arribant quasi a duplicar el pressupost de 2019); i beques per a l'alumnat de la Universitat per a Majors de la UNED i la Universitat Jaume I (18.000 euros).

Així mateix, també cal destacar l'import que es destinarà a subvencions per a associacions, entitats de persones jubilades, projectes de foment d'activitats i cooperació al desenvolupament i el fons d'ajuda humanitària i d'emergència que ascendeix a 1,7 milions d'euros.

Igualtat

Patricia Puerta ha destacat que «aquest 2023 l'àrea d'Igualtat disposarà d'un major pressupost per a continuar implementant polítiques en tota la província en favor de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes”. La vicepresidenta ha recordat que els recursos del departament s'han multiplicat per cinc en tres anys, un increment que es torna a registrar enguany en aconseguir els 623.348,49 euros.

Entre les accions pressupostades estan:

• Campanyes de sensibilització en matèria d'Igualtat (25.000 euros).

• Formació en igualtat tant al personal de la Diputació com a personal d'ajuntaments (10.000 euros).

• Implementació de l'I Pla d'Igualtat de la Diputació de Castelló (25.000 euros).

• Disseny i implementació de l'estratègia provincial d'igualtat (55.000) euros.

• Programa especifique de promoció i suport per a dones en el món rural (30.000 euros).

• Subvencions per a entitats sectorials que treballen per la igualtat entre dones i homes (50.000 euros).

• Construcció d'una xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere (20.000 euros).

• Premis Dona Coratge (15.000 euros).

• Conveni amb la Universitat Jaume I per import de 15.000 euros per a fomentar la igualtat i eliminació de la violència de gènere.

• Càtedra de la Uned: Igualtat i benestar emocional (60.000 euros).

Penyeta Roja

Respecte al centre d'iniciació tècnic-esportiu de Penyeta Roja, després de dècades sense cap intervenció d'envergadura, es compta amb un conveni amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la rehabilitació del centre per valor d'1.115.000 milions d'euros en l'anualitat de 2023 i 445.000 euros en l'anualitat de 2024, la qual cosa suposa un total d'1.560.000 euros.

Les obres consistiran en la renovació completa dels banys de totes les plantes que es troben en un estat molt deficient i, alguns d'ells, fins i tot tenen dimensions molt estretes, la qual cosa dificulta el seu ús. A més, s'instal·larà un ascensor accessible que comunique totes les plantes i es construirà una rampa que salve el desnivell des de la vorera del carrer fins a la planta baixa de l'institut. Igualment, s'actuarà amb els passamans, baranes i altres elements de seguretat i accessibilitat en els quals es detecten mancances.

El projecte també contempla el disseny d'una nova distribució dels espais més ordenada així com la revisió de les instal·lacions d'electricitat, telecomunicacions i protecció contra incendis i se sanejarà el forjat sanitari.

La vicepresidenta de la Diputación de Castellón y diputada provincial, Patricia Puerta, han presentado hoy los presupuestos #MésCastelló del área de Bienestar Social para 2023 que suponen una inversión sin precedentes al alcanzar los 10,5 millones de euros.

A este respecto, Puerta ha señalado que estas cuentas “son un ejemplo más y materializa nuestra apuesta firme en mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra provincia”. Asimismo, la vicepresidenta ha añadido que son unas cuentas “con una prioridad muy clara, las personas. Creemos que contamos con el mejor presupuesto para el momento que vivimos: realista, riguroso y comprometido con el interior».

Además, Puerta ha señalado que al presupuesto de Bienestar Social también se añaden 9,8 millones de euros para el complejo socio-educativo Penyeta Roja –que incluye 1,5 millones para la reforma y rehabilitación del Instituto de Educación Secundaria (IES)--, y más de medio millón de euros, 623.348,49 euros concretamente, para Igualdad. “La dignificación de las infraestructuras educativas y el compromiso con la lucha contra las desigualdades son otros de los ejes que consideramos fundamentales para conseguir una sociedad más justa y democrática, y con estos presupuestos vamos a poder seguir trabajando hacia estos objetivos”, ha señalado Puerta.

Cabe señalar que la Diputación de Castellón ha registrado un incremento gradual desde 2019 --coincidiendo con el acceso de José Martí a la presidencia de la corporación-- en el área de Servicios Sociales. En concreto, el último presupuesto aprobado antes de la formación del actual equipo de gobierno fue de tres millones de euros. En cambio, para 2023 el presupuesto es de 10.510.777,60 euros.

Servicios sociales

El carácter social de las cuentas se evidencia con la consolidación de la financiación de los servicios sociales de los municipios con una población inferior a 10.000 habitantes, que se lleva la mitad del presupuesto. Desgranando esta partida, la Diputación emplea a más de 140 profesionales (trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, asesores jurídicos y administrativos) y garantiza la prestación de ayudas de emergencia (253.826,69 euros) y pobreza energética (120.493,82 euros), así como el servicio de ayuda a domicilio (410.075,26 euros), Menjar a Casa (287.050,78 euros) y Major a Casa (35.458,75 euros).

También se ha presupuestado el servicio de 65 Escoles Matineres que atenderán a más de 2.000 alumnas y alumnos por un importe de 455.520 euros, con lo que también se amplía este servicio ya que en 2019 había 27.

Otros servicios presupuestados son los 97 puntos de promoción de la autonomía personal que atienden a 1.200 usuarios (817.792 euros); 25 unidades de conciliación familiar para municipios de menos de 1.500 habitantes que atienden a 250 niños y niñas (525.000 euros); el servicio de teleasistencia que pretende atender a 900 usuarios con 200.000 euros (actualmente hay 304 usuarios); el transporte adaptado para facilitar el acceso de las personas a los diferentes centros de día (150.000 euros, llegando casi a duplicar el presupuesto de 2019); y becas para el alumnado de la Universidad para Mayores de la UNED y la Universitat Jaume I (18.000 euros).

Asimismo, también cabe destacar el importe que se destinará a subvenciones para asociaciones, entidades de personas jubiladas, proyectos de fomento de actividades y cooperación al desarrollo y el fondo de ayuda humanitaria y de emergencia que asciende a 1,7 millones de euros.

Igualdad

Patricia Puerta ha destacado que «este 2023 el área de Igualdad dispondrá de un mayor presupuesto para seguir implementando políticas en toda la provincia en favor de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres”. La vicepresidenta ha recordado que los recursos del departamento se han multiplicado por cinco en tres años, un incremento que se vuelve a registrar este año al alcanzar los 623.348,49 euros.

Entre las acciones presupuestadas están:

  • Campañas de sensibilización en materia de Igualdad (25.000 euros).

  • Formación en igualdad tanto al personal de la Diputación como a personal de ayuntamientos (10.000 euros).

  • Implementación del I Plan de Igualdad de la Diputación de Castellón (25.000 euros).

  • Diseño e implementación de la estrategia provincial de igualdad (55.000) euros.

  • Programa especifico de promoción y apoyo para mujeres en el mundo rural (30.000 euros).

  • Subvenciones para entidades sectoriales que trabajen por la igualdad entre mujeres y hombres (50.000 euros).

  • Construcción de una red de municipios protegidos contra la violencia de género (20.000 euros).

  • Premis Dona Coratge (15.000 euros).

  • Convenio con la Universitat Jaume I por importe de 15.000 euros para fomentar la igualdad y eliminación de la violencia de genero.

  • Cátedra de la Uned: Igualdad y bienestar emocional (60.000 euros).

Penyeta Roja

Respecto al centro de iniciación técnico-deportivo de Penyeta Roja, después de décadas sin ninguna intervención de envergadura, se cuenta con un convenio con la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para la rehabilitación del centro por valor de 1.115.000 millones de euros en la anualidad de 2023 y 445.000 euros en la anualidad de 2024, lo que supone un total de 1.560.000 euros.

Las obras consistirán en la renovación completa de los baños de todas las plantas que se encuentran en un estado muy deficiente y, algunos de ellos, incluso tienen dimensiones muy estrechas, lo que dificulta su uso. Además, se instalará un ascensor accesible que comunique todas las plantas y se construirá una rampa que salve el desnivel desde la acera de la calle hasta la planta baja del instituto. Igualmente, se actuará con los pasamanos, barandillas y demás elementos de seguridad y accesibilidad en los que se detecten carencias.

El proyecto también contempla el diseño de una nueva distribución de los espacios más ordenada así como la revisión de las instalaciones de electricidad, telecomunicaciones y protección contra incendios y se saneará el forjado sanitario.